Karate pravila

KUMITE PRAVILA

ČLAN 1: BORILIŠTE

1. Borilište mora biti ravno i obezbjeđeno od rizika.
2. Borilište je oblika kvadrata sa stranicama dužine 8m, mjereno sa vanjske strane (za djecu do 14 godina starosti 6m) i ima sa svake strane dodatna 2m kao sigurnosno područje. Sigurnosno područje od 2m sa svake strane borilišta mora biti čisto, bez ikakvih prepreka, odnosno predmeta. Borilište može biti podignuto na platformu visine 1m. Podignuta platforma mora imati strane dužine najmanje 12m, tako da pored borilišta osigurava i sigurnosni pojas.
3. Linija dužine 0.5m mora biti povučena 2m od centra borilišta – to je pozicija glavnog sudije.
4. Dvije paralelne linije, svaka 1m dužine, povučene pod pravim uglom u odnosu na sudijsku liniju i udaljene 1.5m od centra borilišta, predstavljaju linije za takmičare.
5. Pomoćne sudije sjede na uglovima borilišta u sigurnosnoj zoni. Glavni sudija se može kretati po cijelom borilištu i sigurnosnoj zoni u kojoj sjede pomoćne sudije. Sve pomoćne sudije su opremljene plavom i crvenom zastavicom.
6. Kontrolor borbe sjedi izvan sigurnosne zone iza glavnog sudije sa njegove lijeve strane. On je opremljen crvenom zastavicom i pištaljkom.
7. Kontrolor zapisničara i mjerioca vremena sjedi za zapisničkim stolom, između zapisničara i mjerioca vremena.
8. Treneri mogu sjediti izvan sigurnosne zone na strani suprotno od zapisničkog stola. U slučaju kada je tatami podignut, treneri sjede izvan podignute zone.
9. Jedan metar graničnog područja borilišta treba biti drugačije boje od ostatka borilišta.


POJAŠNJENJE
1. U zoni od 1m udaljenosti od vanjskog dijela sigurnosne zone borilišta ne smije biti nikakvih prepreka, reklamnih panoa, zidova, stubova i sl.
2. Podloga koja se koristi za borilište treba čvrsto stajati na podu (ne smije kliziti), a sa gornje strane mora imati mali koeficijent trenja. Ne treba da bude debela kao strunjača za judo, obzirom da to usporava kretanje. Sudija mora voditi računa da se dijelovi borilišta (tatamija) ne razdvajaju, jer razdvojene strunjače mogu prouzrokovati povrede i nezgode. Dizajn tatamija mora biti u skladu sa propisima WKF.


ČLAN 2: SLUŽBENA ODJEĆA
1. Takmičari i njihovi treneri moraju nositi službenu uniformu definisanu ovim pravilnikom.
2. Vrhovni sudija može udaljiti sa takmičenja svako službeno lice ili takmičara ukoliko ne poštuje ova pravila.


SUDIJE
1. Sudije moraju nositi službenu uniformu koju propisuje Sudijska komisija WKF. Uniforma se mora nositi na svim takmičenjima i seminarima.
2. Službena sudijska uniforma je:
a) Jednoredni tamnoplavi blejzer sa dva srebrena dugmeta,
b) Bijela košulja kratkih rukava,
c) Službena kravata (umjesto službene kravata može se nositi jednobojna tamnoplava kravata),
d) Jednobojne srednje sive pantalone bez manžetni
e) Tamnoplave ili crne jednobojne čarape
f) Crne cipele (u borlištu crne patike ili crne mokasine sa tankim đonom)
g) Sudije žene mogu nositi ukosnice


TAKMIČARI
1. Takmičari moraju nositi bijeli neobilježeni karate kimono bez pruga, tačkica, ličnih ili bilo kakvih drugih oznaka. Nacionalni (klubski) amblem ili zastava mogu biti istaknuti. Nosi se na lijevoj strani grudi na gornjem dijelu kimona i ne mogu biti veći od pravougaonika 120mm x 80mm. Samo originalna oznaka proizvođača kimona može biti vidno istaknuta na propisanom mjestu (PRILOG 9). Identifikacioni broj izdat od Organizacionog odbora mora se nositi na leđima. Jedan takmičar mora nositi crveni, a drugi plavi pojas. Crveni i plavi pojasevi moraju biti široki oko 5cm i takve dužine da su im krajevi nakon pravilnog vezivanja čvora dugi oko 15cm i bez ikakvih ličnih ili reklamnih oznaka osim etikete prozvođača.
2. Bez obzira na odredbe iz stava 1., delegat i vrhovni sudija mogu dozvoliti isticanje oznaka sponzora odobrenih dimenzija i na za to propisanom mjestu. 5
3. Gornji dio kimona, kada se stegne pojasom mora prekrivati kukove, ali ne smije prekrivati više od tri četvrtine butina. Ženama je dozvoljeno nošenje bijele majice ispod gornjeg dijela kimona.
4. Maksimalna dužina rukava kimona je do zgloba šake, a minimalna do polovine podlaktice. Rukavi kimona ne smiju biti zavrnuti ni podvrnuti.
5. Donji dio kimona mora biti dovoljno dugačak da prekrije minimalno dvije trećine potkoljenice. Maksimalna dužina je do skočnog zgloba (gležnja), nogavice ne smiju biti ni zavrnute ni podvrnute.
6. Takmičari moraju imati čistu kosu, takve dužine da ne ometa normalan tok borbe. Hachimaki, trake za glavu, nisu dozvoljene. Ako glavni sudija smatra da je kosa takmičara preduga ili prljava, može mu, uz odobrenje vrhovnog sudije, zabraniti nastup. Nošenje rajfova, metalnih šnala i slično je zabranjeno. Trake, kuglice i druga kićenja i ukrašavanja nisu dozvoljena. Diskretno postavljena gumena traka za kosu, ili kosa skupljena u rep su dozvoljeni.
7. Takmičari moraju imati podrezane nokte i ne smiju nositi metalne ili druge predmete koji bi mogli povrijediti protivnika. Korištenje metalnih proteza za zube mora biti odobreno od strane glavnog sudije u borilištu i službenog ljekara. Takmičar preuzima punu odgovornost u slučaju povrede.
8. Obavezna je sljedeća zaštitna oprema:
8.1. Rukavice, jedan takmičar nosi crvene, a drugi plave,
8.2. Gumeni štitnici za zube,
8.3. Odobreni štitnici za tijelo za sve takmičare, plus štitnik za grudi za takmičarke,
8.4. Štitnici za potkoljenice, jedan takmičar nosi crvene, a drugi plave,
8.5. Štitnici za ris stopala, jedan takmičar nosi crvene, a drugi plave,
8.6. Za Kadete je kao dodatna zaštita obavezna maska za lice.
9. Naočale su zabranjene. Meka sočiva su dozvoljena na odgovornost takmičara.
10. Nošenje nakita, neodobrene odjeće ili opreme je zabranjeno.
11. Sva zaštitna oprema mora biti odobrena od WKF ili EKF.
12. Dužnost je kontrolora borbe (KANSA) da prije početka svakog meča ili borbe provjeri da li takmičari nose odobrenu opremu. Na svim takmičenjima obavezno se koristi odobrena oprema (obilježena „WKF ili EKF approved“).
13. Upotrebu bandaža, zavoja ili druge zaštitne opreme (zbog povrede) odobrava glavni sudija u borilištu, uz konsultaciju sa službenim ljekarom.

 

TRENERI
1. Trener, za sve vrijeme trajanja takmičenja, nosi trenerku uz obaveznu službenu identifikaciju.
POJAŠNJENJE
1. Takmičar nosi samo jedan pojas, crveni za AKA i plavi za AO. Pojas zvanja se ne nosi u toku borbe ili izvođenja kate.
2. Gumeni štitnici za zube moraju biti ispravno prilagođeni.
3. Ako takmičar dođe na borilište nepropisno obučen, neće biti odmah diskvalifikovan, dat će mu se jedan minut da ispravi propust.
4. Ako vrhovni sudija odobri sudije mogu suditi bez sakoa.


ČLAN 3: ORGANIZACIJA KUMITE TAKMIČENJA
1. Karate turnir može sadržavati kumite takmičenja ili kata takmičenje. Kumite takmičenje se dijeli na ekipno i pojedinačno. Pojedinačno takmičenje se dijeli na težinske kategorije. Težinske kategorije su podijeljene borbama. Termin „borba“ također opisuje i pojedinačna kumite takmičenja između partnera u ekipnom meču.
2. Nijedan takmičar ne može biti zamjenjen drugim u pojedinačnom sistemu takmičenja.
3. Takmičar ili ekipa koja ne izađe na borilište kada je pozvana bit će diskvalifikovana (KIKEN) u toj kategoriji. U ekipnom meču, kada borba nije održana zbog neizlaska takmičara, rezultat je 8-0 za protivničku ekipu.
4. Muška ekipa ima ukupno sedam članova, od kojih pet nastupa u meču. Ženska ekipa ima ukupno 4 člana, od kojih tri nastupaju u meču.
5. Svi takmičari su članovi ekipe. Nisu unaprijed određene rezerve.
6. Prije svakog meča, službeni predstavnik ekipe mora predati zapisničaru formular sa imenima i redoslijedom takmičara. Takmičari se biraju od svih sedam, odnosno četiri člana ekipe. Izbor takmičara može biti mijenjan za svako kolo, ali kada je prijavljen ne može biti promijenjen u tom kolu.
7. Ekipa će biti diskvalifikovana ako bilo ko od članova ekipe ili trener promijeni sastav ekipe ili redoslijed nastupa prijavljen prije meča.


POJAŠNJENJE
1. Kolo (runda) je jedna faza u takmičenju, koja vodi ka dobijanju finalista. Prilikom eliminacija, svako kolo eliminiše 50% takmičara koji su učestvovali u tom kolu, računajući i pobjede bez borbe. U tom smislu, kolo (runda) označava jednu fazu, eliminacija ili repasaža. Na turnirima gdje se bori svako sa svakim, jedno kolo je završeno kada svaki takmičar odradi po jednu borbu.
2. Obzirom da imena takmičara mogu stvarati probleme u izgovoru i identifikaciji, takmičarski brojevi se trbaju podijeliti i shodno tome koristiti.
3. Pri postrojavanju pred meč, ekipu predstavljaju samo takmičari koji su prijavljeni za nastup. Ostali takmičari i trener ne mogu se nalaziti uz borilište, već u prostoru koji je za njih određen.
4. U sistemu takmičenja muški timovi moraju imati najmanje tri, a ženski najmanje dva takmičara. Tim sa manjim brojem takmičara od propisanog bit će proglašen poraženim (KIKEN).
5. Prijavu za meč podnosi vođa ekipe (trener) ili imenovani takmičar iz ekipe. Lice koje podnosi prijavu mora biti za to ovlašteno, inače prijava može biti odbijena. Prijava mora sadržavati naziv kluba (države), boju pojasa koju je ekipa dobila da nosi u dotičnom meču i redoslijed takmičara od jedan do pet. U obrazac se obavezno unose ime i prezime takmičara i takmičarski broj. Vođa ekipe (trener) ili imenovano lice potpisuje obrazac.
6. Prilikom dolaska na borilište vođa ekipe, trener, je dužan da zapisničkom stolu pokaže svoju i akreditaciju takmičara, odnosno članova ekipe. Vođa ekipe, trener, je obavezan da sjedne na za to predviđenu stolicu i ne smije ni riječima, a ni na bilo koji drugi način ometati normalno odvijanje borbe, meča.
7. Ako se zbog administrativne greške bore pogrešni takmičari, onda se bez obzira na ishod, borba poništava. Kako bi se izbjegle ovakve greške, pobjednik svake borbe ili meča mora se javiti kod kontrolnog stola i potvrditi pobjedu prije napuštanja borilišta.


ČLAN 4: ZBOR SUDIJA
1. Zbor sudija za svaku borbu sačinjavaju jedan glavni sudija – Referee (SHUSHIN), četiri pomoćne sudije – Judge (FUKUSHIN), i jedan kontrolor borbe (KANSA).
2. Na zvaničnim međunarodnim takmičenjima (SP, EP i drugo) glavne i pomoćne sudije ne mogu biti iste nacionalnosti kao takmičari.
3. Kao dopuna radi lakšeg vođenja borbe (meča), određuje se nekoliko mjerioca vremena, spikera, zapisničara i kontrolora zapisničara.


POJAŠNJENJE
1. Za početak meča (borbe), glavni sudija stane uz vanjsku ivicu borilišta. Sa njegove lijeve strane stanu pomoćni sudija broj 1 i broj 2, a sa desne strane stanu pomoćne sudije broj 3 i broj 4.
2. Nakon obaveznog naklona takmičara i sudijskog zbora, glavni sudija iskorači korak unazad, pomoćne sudije i glavni sudija se okrenu jedan prema drugom i istovremeno se naklone jedan drugom. Nakon toga zauzmu svoja mjesta.
3. Kada se mjenja sudijski zbor, zbor sudija (izuzev kontrolora borbe) koji odlazi zauzme poziciju kao za početak borbe ili meča, poklone se, a zatim zajedno napuste borilište.
4. Kod pojedinačne izmjene sudija, sudija koji dolazi ide prema sudiji koji odlazi, naklone se jedan drugom i zamjene pozicije.
5. U ekipnim mečevima, glavni i pomoćne sudije se mogu rotirati između svake borbe ukoliko to njihove licence omogućavaju.


ČLAN 5: TRAJANJE BORBE
1. Trajanje borbe za Seniore je 3 minuta (ekipna i pojedinačna takmičenja), i 4 minuta u pojedinačnim borbama za medalje. Borba za žene traje 2 minuta (ekipna i pojedinačna takmičenja) i 3 minuta pojedinačna borba za medalje.
Borba za „U-21“ traje muškarci traje 3 minuta, a za žene 2 minuta.
Borba za Kadete i Juniore traje 2 minuta.
Borba za djecu do 14 godina starosti traje 1,5 minut.
2. Vrijeme trajanja borbe počinje kada glavni sudija da znak za početak borbe, a prekida se svaki put kada sudija uzvikne „YAME“.
3. Mjerilac vremena jasno čujnim gongom ili zvonom označava „10 sekundi do kraja“ i „kraj borbe“. Borba se završava zvučnim znakom za kraj borbe.

ČLAN 6: BODOVANJE
1. Poeni su sljedeći:
a) IPPON tri poena
b) WAZA-ARI dva poena
c) YUKO jedan poen
2. Poen se dodjeljuje kada je tehnika izvedena u poentirajuću zonu i sadrži sljedeće kriterije:
a) Dobra forma
b) Sportski stav
c) Snažna primjena
d) ZANSHIN, svjesnost
e) Pravovremenost
f) Korektna distanca
3. IPPON (tri poena) se dodjeljuje za:
a) Udarac nogom u glavu
b) Svaku poentirajuću tehniku izvedenu nakon bacanja ili pada protivnika tako da protivnik tijelom (trupom) leži na tatamiju
4. WAZA-ARI (dva poena) se dodjeljuje za:
a) Udarac nogom u tijelo
5. YUKO (jedan poen) se dodjeljuje za:
a) Udarac rukom (TSUKI) u tijelo ili glavu
b) UCHI udarac u tijelo ili glavu
6. Napadi su ograničeni na sljedeće poentirajuće zone:
a) Glava
b) Lice
c) Vrat
d) Stomak
e) Grudi
f) Leđa
g) Bočne strane (slabine)
7. Uspješna tehnika, izvedena istovremeno sa znakom za kraj borbe se boduje. Tehnika, čak i ako je uspješna, ali izvedena poslije zaustavljanja ili prekida borbe, neće biti bodovana i može rezultirati kažnjavanjem prekršioca.
8. Nijedna tehnika, iako tehnički ispravna neće biti bodovana ako je izvedena dok su oba takmičara van borilišta. Međutim, ako je jedan od takmičara van borilišta, a drugi izvede efikasnu tehniku dok je još u borilištu i prije sudijskog znaka „YAME“, tehnika će biti bodovana.


POJAŠNJENJE
U slučaju poena tehnika mora biti izvedena u poentirajuću zonu Čl. 6. Stav 6. Tehnika mora biti razumno kontrolisana i mora zadovoljiti svih šest kriterija definisanih u Čl. 6. Stav 2.


Naziv poena
Ippon - (3 poena) se dodjeljuje:
1. Udarci nogom u glavu, lice, vrat.
2. Svaka poentirajuća tehnika izvedena nakon što je protivnik bačen, ili je pao sam ili iz bilo kojeg drugog razloga ne stoji na stopalima (trup mora biti na tatamiju).
Waza-Ari - (2 poena) se dodjeljuje
1. Udarac nogom u tijelo (stomak, grudi, leđa i slabine).
Yuko - (1 poen) se dodjeljuje
1. Udarci rukom TSUKI izvedeni u bilo koju od 7 poentirajućih zona.
2. Udarci rukom UCHI izvedeni u bilo koju od 7 poentirajućih zona.


1. Iz razloga sigurnosti, zabranjeno je bacanje bez držanja protivnika ili opasna bacanja kao i bacanja koja se izvode iznad pojasa takmičara koji izvodi bacanje, i za to se dodjeljuju upozorenja i kazne. Izuzeci su uobičajene nožne karate tehnike, čiščenja koja ne zahtjevaju da protivnik bude držan dok se čiščenje izvodi, kao što su: de ashi barai, ko uchi gari, kani waza itd. Nakon izvedenog bacanja sudija će dozvoliti takmičaru da u roku od dvije sekunde pokuša izvesti poentirajuću tehniku.
2. Kada je takmičar bačen u skladu sa pravilima, oklizne se, padne, ili iz bilo kojih drugih razloga nije oslonjen na stopala (leži na tatamiju) nakon čega protivnik poentira, dosuđuje se IPPON.
3. Tehnika sa „dobrom formom“ ima karakteristike koje se uklapaju u tradicionalne koncepte karatea.
4. „Sportski stav“ je komponenta dobre forme i odnosi se na dobronamjeran stav i koncentraciju takmičara da poentira, a ne da povrijedi protivnika.
5. „Energična primjena“ definiše brzinu i jačinu tehnike i uočljivu volju da se uspije.
6. „ZANSHIN“ je kriterij koji se najčešće zanemaruje kod dodjele poena. To je stanje stalne napetosti u kojoj takmičar održava potpunu koncentraciju, zapažanje, svjestan protivnikovih mogućnosti za protivnapad. On ne smije okrenuti glavu u stranu dok izvodi tehniku. Takmičar mora biti okrenut licem prema protivniku prije, za vrijeme i nakon izvedenog napada, spreman za protivnapad.
7. „Pravovremenost“ je primjena tehnike u momentu kada ona ima najveći mogući efekat.
8. „Korektna distanca“ podrazumjeva primjenu tehnike na udaljenosti na kojoj će imati najveći mogući efekat. Ako se tehnika izvodi u času dok se protivnik brzo povlači, potencijalni efekat udarca je smanjen i ne zadovoljava kriterij „korektna distanca“.
9. „Distanca“ se odnosi na tačku na kojoj tehnika završava. Da bi se bodovao udarac, mora imati mogućnost da duboko prodre u cilj. Za udarac koji se zadaje između dodira i 5cm od glave, može se reći da ima korektnu distancu. Međutim, jodan udarci koji su izvedeni u granicama razumne distance i koje protivnik ne pokušava da blokira ili izbjegne, boduju se pod uslovom da tehnika zadovoljava ostale kriterije.
U takmičenju Juniora i Kadeta nije dozvoljen kontakt u glavu, lice (masku za lice) ili vrat osim veoma lakog dodira za nožne tehnike. Poentirajuća distanca je do 10cm.
10. Neefikasna tehnika je neefikasna, nije za poentiranje bez obzira gdje i kako je izvedena.
11. Tehnike koje su usmjerene ispod pojasa mogu se bodovati samo ako su u predjelu iznad pubične kosti (genitalija). Grlo je kao dio vrata poentirajuća zona. Ukoliko se u grlo izvede dobro kontrolisana tehnika (bez kontakta), može se bodovati.
12. Tehnike izvedene u predjelu iznad lopatice se boduju. Rame, spoj nadlaktice, lopatice i ključnjače, nije poentirajuća zona.
13. Signal za kraj borbe je znak nakon kojeg, čak i ako glavni sudija ne zaustavi borbu, nije moguće dosuditi poen. Signal za kraj borbe ne znači da se ne mogu izreći kazne. Zbor sudija može izreći kazne sve dok takmičar ne napusti borilište. Kazne se mogu izreći i nakon toga, ali u tom slučaju ih izriče vrhovni sudija (Sudijska ili Disciplinska komisija).
14. Ukoliko oba takmičara poentiraju istovremeno, kriterij za pravovremeno bodovanje nije ispunjen i korektna sudijska procjena je ne dodjeljivanje poena. Oba takmičara ipak mogu dobiti poene za rezultat ukoliko svaki u svoju korist ima dvije zastavice i ukoliko se oba rezultata naprave prije „YAME“ ili vremenskog signala.
15. Ukoliko takmičar poentira sa više od jedne uzastopne tehnike prije nego što je borba zaustavljena, kao poentirajuća tehnika vrjednovat će se ona koja nosi više poena, bez obzira u kojem trenutku je tehnika izvedena. Primjer: ukoliko takmičar poentira nogom nakon uspješnog poena rukom, dodijelit će se poen za izvedenu nožnu tehniku bez obzira što je poen rukom napravljen prvi (nožna tehnika se boduje većim poenom).

ČLAN 7: KRITERIJI ZA ODLUKU
Rezultat borbe je određen kada takmičar postigne osam poena razlike, ili istekom vremena postizanjem većeg broja poena, donošenjem odluke izjašnjavanjem sudijskog zbora (HANTEI), ili sa HANSOKU, SHIKAKU ili KIKEN dosuđenim takmičaru.
1. Pojedinačna borba se ne može proglasiti neriješenom. Samo u ekipnom takmičenju kada oba takmičara imaju jednak broj poena ili nemaju poena, glavni sudija će proglasiti rezultat neriješenim (HIKIWAKE).
2. U individualnoj borbi, nakon isteka vremena kada je broj poena jednak ili nema poena, konačna odluka će se donijeti izjašnjavanjem (HANTEI) četiri pomoćne sudije i glavnog sudije. Svi glasovi su jednaki. Odluka mora biti u korist jednog od takmičara i to na osnovu sljedećih kriterija:
a) Stav, borbeni duh i snaga demonstrirani od strane takmičara,
b) Superiornost prikazane taktike i tehnike,
c) Koji je od takmičara inicirao više akcija, koje su za cilj imale poentiranje.
3. Pobjednički tim je onaj sa više pobjeda. U slučaju da oba tima imaju isti broj pobjeda, pobjednik je tim sa više osvojenih poena, računajući i pobjede i poraze. Maksimalna razlika u poenima u bilo kojoj borbi ne može biti veća od osam.
4. Ako oba tima imaju isti broj pobjeda i isti broj poena, održat će se odlučujuća borba. Za dodatnu borbu svaki tim može odrediti bilo kojeg takmičara koji je nastupao u tom meču. Ukoliko se i u dodatnoj borbi na osnovu poena ne može proglasiti pobjednik, odluka će se donijeti izjašnjavanjem (HANTEI) kao i kod individualnih borbi. Rezultat izjašnjavanja (HANTEI) za dodatnu borbu određuje i rezultat ekipnog meča.
5. U ekipnom takmičenju ukoliko jedan tim ima dovoljno pobjeda ili je poen razlika takva da se može proglasiti pobjednikom ostale borbe se ne rade.


POJAŠNJENJE
1. Kada se o pobjedniku odlučuje izjašnjavanjem (HANTEI), nakon neriješene borbe glavni sudija iskorači izvan borilišta, glasom objavi „HANTEI“, a pištaljkom dvotonskim zvukom zatraži izjašnjavanje. Pomoćne sudije istovremeno pomoću zastavica pokazuju svoje mišljenje. Glavni sudija, istovremeno sa pomoćnim sudijama, pokazuje svoje mišljenje tako što podiže ruku na stranu takmičara za kojeg se odlučio. Glavni sudija jednotonskim zvukom pištaljke daje znak da pomoćne sudije spuste zastavice, vraća se u borilište i objavljuje odluku većine i proglašava pobjednika.

ČLAN 8: ZABRANJENO PONAŠANJE
Postoje dvije kategorije zabranjenog ponašanja:


KATEGORIJA 1
1. Tehnike sa prejakim kontaktom. Ovo se odnosi na poentirajuće zone i na tehnike sa kontaktom u grlo.
2. Napadi na ruke ili noge, genitalije, zglobove ili svod stopala.
3. Napadi na lice tehnikama otvorene šake.
4. Opasna ili zabranjena bacanja, i pokušaji opasnih i zabranjenih bacanja.


KATEGORIJA 2
1. Simuliranje ili preuveličavanje postojeće povrede.
2. Izlazak iz borilišta koji nije prouzrokovan od strane protivnika (JOGAI).
3. MUBOBI, situacija kada takmičar svojim ponašanjem sam sebe izloži opasnosti da bude povrijeđen, ili kada izostavlja mjere samozaštite.
4. Izbjegavanje borbe sa namjerom sprječavanja protivnika da postigne povoljan rezultat.
5. Pasivnost, nepokušavanje poentiranja, neprihvatanje borbe, neučešće u borbi.
6. Klinčevi, hrvanje, guranje, stajanje ili guranje grudi na grudi, hvatanje bez pokušaja bacanja ili izvođenja poentirajuće tehnike.
7. Tehnike koje po svojoj prirodi ne mogu biti kontrolisane, kao i opasni, nekontrolisani napadi, bez obzira da li su udarci pogodili protivnika ili su promašili.
8. Napadi ili simulirani napadi glavom, koljenom ili laktom.
9. Razgovor sa protivnikom ili provociranje protivnika, nepoštivanje sudijskih odluka, nepristojno ponašanje prema sudijama i službenim licima ili druga kršenja pravila ponašanja.


POJAŠNJENJE
1. Karate takmičenje je sport i s obzirom na to, razumljivo je da su opasne tehnike zabranjene, a sve ostale tehnike moraju biti kontrolisane.
Utrenirani takmičar može podnijeti relativno jake udarce u predio kao što je stomak, ali činjenica je da su glava, lice, vrat, genitalije i zglobovi veoma osjetljivi na povrede. Zato sve tehnike koje za posljedicu imaju povredu mogu biti kažnjene, osim ako je razlog povrede sam povrijeđeni (MUBOBI). Takmičari moraju izvoditi tehnike uz kontrolu i dobru formu. Ukoliko nije tako, bez obzira da li tehnika promašuje ili ne upozorenje ili kazna moraju biti izrečene.
KONTAKT U GLAVU – SENIORI
2. Za takmičare Seniore, kontakt bez povrede, laki kontrolisani dodir u lice, glavu i vrat je dozvoljen. Kontakt u grlo nije dozvoljen. Sudije trebaju kontakt suditi strogo, ali ako takmičareve šanse za pobjedu nisu umanjene, može biti dato upozorenje CHUKOKU.
Za drugi kontakt pod istim uslovima dodjeljuje se kazna KEIKOKU. Za sljedeći prekršaj dodijelit će se HANSOKU CHUI. Za svaki naredni kontakt bez obzira da li utiče na mogućnost protivnika da pobjedi dodijelit će se HANSOKU.
KONTAKT U GLAVU – KADETI I JUNIORI
3. Za Kadete i Juniore sve ručne tehnike u glavu, lice i vrat, računajući i masku za lice (Kadeti) moraju biti potpuno kontrolisane, bez kontakta. Svaki kontakt bez obzira kako bio lagan mora biti kažnjen u skladu sa stavom 2. pojašnjenja izuzev kada je za kontakt kriv sam protivnik (MUBOBI).
Jodan udarci nogom mogu biti izvedeni sa lakim dodirom, u tom slučaju dosudit će se SANBON.
4. U slučaju povrede, sudija mora neprestano pažljivo posmatrati povrijeđenog takmičara. Sudije moraju uzeti u obzir da je moguće da sa malim zakašnjenjem, na primjer nos, počne krvariti. Pažljivim posmatranjem može se uočiti i svaki pokušaj takmičara da pogorša neznatnu povredu iz taktičkih razloga. Kao primjer, snažno duvanje kroz povrijeđeni nos ili grubo trljanje lica.
5. Već postojeća povreda iz prethodne borbe može u slučaju ponovnog kontakta prouzrokovati simptome koji nisu proporcionalni ostvarenom kontaktu. Sudije to moraju uzeti u obzir kada odlučuju o kazni za na oko prejak kontakt.
Na primjer, šta učiniti kada je učinjen relativno laki kontakt koji može rezultirati time da takmičar nije sposoban da nastavi borbu zbog zbirnog efekta povrede pretrpljene u prethodnoj borbi. Prije početka meča ili borbe, tatami menadžer mora pregledati medicinski karton i utvrditi da li je takmičar spreman za borbu. Sudija mora biti informisan ako je takmičar obrađivan zbog povrede.
6. Simuliranje povrede koja ne postoji predstavlja ozbiljno kršenje pravila. SHIKAKU se dodjeljuje ukoliko takmičar simulira povredu, kao na primjer kada se sruši i valja po podu, a po mišljenju dežurnog ljekara nema povrede.
7. Prenaglašeno reagovanje zbog lakog kontakta u nastojanju da sudije dodjele kaznu protivniku, kao na primjer hvatanje za glavu, teturanje, nepotrebno padanje može se smatrati kao preuveličavanje povrede. Preuveličavanje povrede koja postoji je manje ozbiljan prekršaj, neprihvatljivo i zabranjeno. U tom slučaju za prvo preuveličavanje povrede kao upozorenje dodjeljuje se najmanje HANSOKU CHUI. Za puno ozbiljnije preuveličavanje kao što je teturanje, posrtanje, pad na pod, ustajanje pa ponovno padanje itd. može se dosuditi HANSOKU.
8. Takmičari koji dobiju SHIKAKU zbog simuliranja povrede direktno se sa borilišta odvode i predaju dežurnom ljekaru, koji će odmah izvršiti pregled takmičara. Dežurni ljekar će prije završetka takmičenja podnijeti izvještaj Vrhovnom sudiji radi donošenja odluke o daljem postupku. Takmičaru koji simulira povredu može se dodijeliti stroga kazna, uključujući doživotnu suspenziju za ponovljene prekršaje simuliranja.
9. Grlo je kao dio vrata dopuštena, ali lako povredljiva poentirajuća zona i upravo se zato i za blag neznatan kontakt dodjeljuje upozorenje ili kazna, osim kada je povrijeđeni vlastitom pogreškom izazvao povredu.
10. Tehnike bacanja se dijele na dva tipa:
a) Postojeće uobičajene nožne tehnike čiščenja, kao što su de ashi barai, ko uchi gari, itd. gdje je takmičar počišćen, izbačen iz ravnoteže ili bačen bez prethodnog hvatanja.
b) Bacanja za koja je potrebno protivnika zgrabiti ili držati za vrijeme bacanja. Bacanja ne smiju biti usmjerena iznad nivoa pojasa i protivnik se mora držati do kraja da bi se obezbjedio siguran pad.
Bacanja preko ramena kao što su i seio nage, kataguruma itd. su izričito zabranjena.
Isto tako, zabranjena su i požrtvovana bacanja kao što su tomoe nage, sumi gaeshi itd. Ako povreda protivnika nastane kao rezultat bacanja pomoćne sudije odlučuju o nivou upozorenja ili kazne.
11. Napadi tehnikama otvorene šake su zabranjeni (zbog mogućnosti da dođe do povrede oka).
12. JOGAI se odnosi na situaciju kada takmičarevo stopalo ili bilo koji drugi dio tijela dotakne pod izvan borilišta. Izuzetak je kada takmičar fizički izgura protivnika ili ga baci izvan borilišta.
Za svaki JOGAI u zadnjih „deset sekundi“ (ATOSHI BARAKU) najmanje se dodjeljuje upozorenje HANSOKU CHUI.
13. Takmičaru koji izvede poentirajuću tehniku i izađe iz borlišta prije nego što glavni sudija objavi „YAME“ bit će dodijeljen poen, a JOGAI se ne dodjeljuje. Ako je pokušaj poentiranja bio neuspješan za izlazak se dodjeljuje JOGAI.
14. Ako AO izađe odmah nakon što AKA poentira YAME se mora objaviti u momentu poentiranja, a JOGAI se ne dodjeljuje. Ako AO izlazi ili je izašao dok AKA poentira i ostaje u borilištu dodjeljuje se poen za AKA i JOGAI za AO.
15. Takmičar koji se konstantno povlači i ne prihvata borbu, koji se nepotrebno uvlači u klinč ili koji namjerno izlazi iz borilišta sa ciljem da protivniku ne pruži priliku za poentiranje, mora biti upozoren ili kažnjen. To se često događa u posljednjim sekundama borbe. Ako je prekršaj načinjen 10 sekundi ili više do kraja borbe, sudija dodjeljuje CHUKOKU. Ukoliko je on u Kategoriji 2 već imao prekršaj ili prekršaje, to rezultira dodjelom sljedećeg upozorenja ili kazne. Ako, međutim, do kraja borbe ima manje od 10 sekundi, glavni sudija dodjeljuje najmanje opomenu HANSOKU CHUI bez obzira da li je ili nije prethodno dodijeljen KEIKOKU u Kategoriji 2. Ako je prije toga imao HANSOKU CHUI u Kategoriji 2, glavni sudija će dosuditi HANSOKU i dodijeliti pobjedu protivniku. Međutim, sudija mora biti siguran da se takmičar ne povlači, izbjegava borbu, zato što protivnik napada bezobzirno, nesmotreno ili opasno. U tom slučaju napadaču dodjeljujemo upozorenje ili kaznu.
16. Pasivnost se odnosi na situaciju kada oba takmičara ne pokušavaju da poentiraju duži period vremena. U tom slučaju takmičarima se dodjeljuje opomena u Kategoriji 2.
17. Primjer MUBOBI je kada takmičar započne napad bez obzira na vlastitu sigurnost. Neki takmičari se previše naginju naprijed prilikom izvođenja napada i nisu u mogućnosti da blokiraju eventualni protivnapad. Ovako izvedeni napad, osnov je za MUBOBI, a poen se ne može suditi.
Kao taktičko teatralno kretanje, neki se takmičari odmah nakon izvedene tehnike okrenu na drugu stranu da pokažu svoju dominaciju i pokažu kako su poentirali ili spuste gard i ponašaju se kao da protivnik ne postoji. Svrha takvog okretanja je da se sudiji skrene pažnja na njegovu tehniku. Ovo je također osnov za MUBOBI. Ako takmičar zbog svoje pogreške (MUBOBI) bude udaren ili povrijeđen glavni sudija će dosuditi upozorenje ili kaznu u Kategoriji 2 i neće dosuditi kaznu protivniku.
Umjesto da sudija dosudi kazne obojici takmičara, on će dosuditi samo kaznu za kontakt ili samo MUBOBI. Na taj način sudija će otvoreno skrenuti pažnju takmičarima na potrebu da zaštite sami sebe.
18. Svako neučtivo ponašanje člana službene delegacije za posljedicu može imati SHIKAKU, diskvalifikaciju takmičara, ekipe ili cijele delegacije sa turnira.

ČLAN 9: UPOZORENJA I KAZNE
CHUKOKU: CHUKOKU se dodjeljuje za manje prekršaje ili za prvi slučaj manjeg prekršaja date kategorije.
KEIKOKU: KEIKOKU se dodjeljuje za manje prekršaje za koje je već dodjeljeno upozorenje ili za prekršaje koji nisu dovoljno ozbiljni za HANSOKU CHUI.
HANSOKU CHUI: HANSOKU CHUI je upozorenje pred diskvalifikaciju i obično se dodjeljuje za prekršaje za koje je već dodijeljen KEIKOKU u toj borbi. Može biti dodijeljen i direktno za ozbiljnije prekršaje koji nisu dovoljno ozbiljni za HANSOKU.
HANSOKU: HANSOKU je kazna za diskvalifikaciju, dodjeljuje se za veoma ozbiljne prekršaje ili kada je HANSOKU CHUI već dodijeljen. Rezultira diskvalifikacijom takmičara, a protivnik se proglašava pobjednikom. U ekipnim mečevima takmičar koji se proglašava pobjednikom imat će osam poena, a diskvalifikovani takmičar nula poena.
SHIKAKU: To je diskvalifikacija sa aktuelnog turnira, takmičenja ili meča. Da bi se odredio nivo dodijeljene kazne SHIKAKU, vrhovni sudija mora biti konsultovan.
SHIKAKU može biti dodijeljen kada takmičar zanemari sudijska pravila, ponaša se zlonamjerno ili kompromitujuće, čime nanosi štetu časti i ugledu karate sporta, ili za druge akcije koje krše pravila i povređuju duh turnira.
U ekipnom takmičenju, ako član ekipe dobije SHIKAKU, njegov protivnik će imati osam poena, a diskvalifikovani takmičar nula poena.


POJAŠNJENJE
1. Postoje tri nivoa upozorenja: CHUKOKU, KEIKOKU i HANSOKU CHUI. Upozorenje se dodjeljuje takmičaru da bi mu se dalo do znanja da je prekršio pravila takmičenja i to nije kazna.
2. Postoje dva nivoa kazni: HANSOKU i SHIKAKU. Obje kazne se dodjeljuju za kršenje pravila kao diskvalifikacija iz borbe (HANSOKU); ili turnira (SHIKAKU) sa mogučnošću suspenzije sa takmičenja na određeno vrijeme.
3. Kazne iz Kategorije 1 i Kategorije 2 se ne mogu unakrsno sabirati.
4. Upozorenje za kršenje pravila može se dosuditi direktno, ali jednom dodijeljeno upozorenje se ne može ponoviti. Za ponavljanje prekršaja u istoj kategoriji mora se dodijeliti viši stepen upozorenja ili kazna. Na primjer: ukoliko je prvi nekontrolisani kontakt dato upozorenje
(KEIKOKU), za drugi nekontrolisani kontakt nije moguće dati KEIKOKU. Mora se dosuditi HANSOKU CHUI.
5. CHUKOKU se normalno dodjeljuje za prvi slučaj manjeg prekršaja pod uslovom da takmičareva mogućnost da pobjedi nije smanjena zbog greške protivnika.
6. KEIKOKU se normalno dodjeljuje kada je takmičareva mogućnost da pobjedi neznatno smanjena (po mišljenju sudija) greškom protivnika.
7. HANSOKU CHUI može biti dodijeljen direktno ili nakon KEIKOKU i dodjeljuje se kada je mogućnost takmičara da pobijedi znatno smanjena (po mišljenju sudija) greškom protivnika.
8. HANSOKU se dodjeljuje kao zbirna kazna, ali može biti dodijeljen i direktno za ozbiljno kršenje pravila. Dodjeljuje se kada je mogućnost takmičara da pobijedi svedena na nulu (po mišljenju sudija) greškom protivnika.
9. Svaki takmičar koji dobije HANSOKU zbog nanijete povrede, i koji po mišljenju sudija i Tatmi menadžera napada bezobzirno i opasno ili ne uvažava obaveznu kontrolu tehnika potrebnu za takmičenje u skladu sa pravilima, prijavljuje se Vrhovnom sudiji. Vrhovni sudija odlučuje da li će takmičar biti suspendovan samo sa tog takmičenja ili i sa narednih takmičenja.
10. SHIKAKU može biti dosuđen direktno, bez upozorenja bilo koje vrste. Takmičar ne mora ništa učiniti, dovoljno je da se trener ili neko iz takmičareve delegacije (ekipe) ponaša nepristojno ili tako da škodi ugledu i časti karate sporta. Ako sudija smatra da se takmičar ponaša zlonamjerno, bez obzira da li je ili nije nanio fizičku povredu, kazna koja se izriče je SHIKAKU, a ne HANSOKU.
Ako u ekipnom takmičenju član ekipe dobije SHIKAKU njegov protivnik će imati osam poena, a diskvalifikovani takmičar će imati nula poena.
11. Mora se izvršiti javno objavljivanje dosuđenog SHIKAKU.


ČLAN 10: POVREDE I NEZGODE NA TAKMIČENJU
1. KIKEN ili gubitak prava na borbu se dosuđuje kada takmičar ili takmičari sami bezuvjetno predaju borbu, ili su nesposobni da borbu nastave, napuste borbu, ili ih iz borbe povuče glavni sudija. Razlog za napuštanje borbe može biti i povreda koja nije prouzrokovana protivnikovom akcijom.
2. Ako dva protivnika povrijede jedan drugog ili obnove prethodno zadobijenu povredu i ljekar im zabrani da nastave borbu, pobjednik je onaj takmičar koji je do tog trenutka sakupio više poena. Ako je broj poena isti, sudije odlučuju o ishodu borbe izjašnjavanjem (HANTEI).
U ekipnom meču glavni sudija će proglasiti HIKIWAKE. Ukoliko se situacija dogodila u dodatnoj borbi koja odlučuje meč, pobjednik će se odrediti izjašnjavanjem sudija HANTEI.
3. Povrijeđeni takmičar kojeg je službeni ljekar proglasio nesposobnim za borbu ne može nastaviti dalje takmičenje.
4. Povrijeđeni takmičar koji je pobijedio diskvalifikacijom protivnika ne može nastaviti takmičenje bez dozvole ljekara. Ako bude ponovo povrijeđen, može i drugi put pobijediti diskvalifikacijom protivnika, ali se odmah povlači sa takmičenja u borbama na tom turniru.
5. Kada je takmičar povrijeđen, glavni sudija odmah zaustavlja borbu i poziva ljekara. Ljekar je ovlašten samo da postavi dijagnozu i primjeni odgovarajući tretman.
6. Povrijeđenom takmičaru čija se povreda u toku borbe povećala i postoji potreba za medicinskim tretmanom, daju se tri minute za ukazivanje pomoći. Ako u datom vremenskom periodu nije dat potpun tretman, glavni sudija odlučuje da li je takmičar nesposoban za borbu (član 13. Stav 9 d) ili će dati dodatno vrijeme za tretman.
7. Svaki takmičar koji padne, bude bačen ili nokautiran, i u roku od deset sekundi se potpuno ne uspravi, ustane oslanjajući se na oba stopala, bit će proglašen nesposobnim za nastavak borbe i automatski povučen sa turnira u borbama. Kada takmičar padne, bude bačen ili nokautiran glavni sudija pištaljkom daje znak mjeriocu vremena da uključi štopericu za mjerenje deset sekundi, i istovremeno poziva ljekara, kao u tački 5 voih pravila. Mjerilac vremena zaustavlja štopericu kada glavni sudija podigne ruku. U svim slučajevima kada je pokrenuto mjerenje deset sekundi službeni ljekar će obavezno pregledati takmičara. Za slučajeve u okviru pravila deset sekundi, takmičar može biti pregledan na borilištu.


POJAŠNJENJE
1. Kada ljekar proglasi takmičara nesposobnim za borbu, to se mora unijeti u takmičarevu kontrolnu karticu (akreditaciju), jer sa obimom nesposobnosti moraju biti upoznati i ostali sudijski zborovi.
2. Takmičar može pobijediti diskvalifikacijom protivnika sabiranjem manjih kazni u Kategoriji 1. Moguće je da takmičar nije ozbiljnije povrijeđen, međutim druga pobjeda po istim osnovama za posljedicu mora imati povlačenje takmičara iz daljeg takmičenja, čak i kada je takmičar fizički sposoban da nastavi borbu.
3. Glavni sudija poziva ljekara samo kada je takmičar povrijeđen i kada je neophodna ljekarska pomoć dizanjem ruke i povikom „ljekar“.
4. U pravilu, ukoliko to dozvoljava povreda takmičara, ljekar će izvršiti pregled takmičara i pružiti mu pomoć izvan borilišta.
5. Ljekar je obavezan pružiti pomoć i dati preporuku o zdravstvenom stanju povrijeđenog takmičara.
6. Kada se primjenjuje pravilo „10 sekundi“, vrijeme mjeri mjerilac vremena koji je određen za ovu namjenu. Upozoravajući znak (zvono, gong) daje se na 7 sekundi, a posljednji znak se daje po isteku 10 sekundi. Mjerilac vremena započinje mjerenje samo na znak glavnog sudije, a zaustavlja štopericu kada se takmičar potpuno uspravi odnosno kada glavni sudija podigne ruku.
7. Kod primjene pravila „10 sekundi“ odluku o pobjedniku donose sudije. Odluka može biti: HANSOKU, KIKEN ili SHIKAKU u zavisnosti od slučaja.
8. U ekipnom meču, ako je član ekipe predao borbu „KIKEN“ ili je diskvalifikovan (HANSOKU, SHIKAKU) imat će nula poena a protivniku se dodjeljuje osam poena.


ČLAN 11: SLUŽBENI PROTEST
1. Niko zbog suđenja ne može protestovati kod članova Sudijskog zbora.
2. Ako se u sudijskoj proceduri pojavi prekršaj pravila, protest može uložiti samo predstavnik kluba ili ovlašteni takmičar.
3. Protest mora biti u pisanoj formi, podnešen odmah poslije borbe koja ga je prouzrokovala. Jedini izuzetak je kada se protest odnosi na administrativne greške. Tatami menadžer se odmah obavještava da je uočena administrativna greška.
4. Protest se podnosi delegatu takmičenja, koji saziva Odbor za proteste. Odbor za proteste na vrijeme provjerava okolnosti koje se navode u protestu. Razmatrajući sve dostupne činjenice, odbor izvodi zaključke i donosi odluku.
5. Svaki protest u pogledu primjene pravila mora biti podnijet u skladu sa propisanom procedurom, potpisan od strane službenog predstavnika ekipe ili ovlaštenog takmičara.
6. Podnosilac žalbe mora delegatu uplatiti propisani depozit. Protest i potvrdu o uplati depozita delegat predočava Odboru za proteste.
7. Sastav Odbora za proteste
Odbor za proteste je sastavljen od tri iskusne sudije, određenih od strane Vrhovnog sudije. Ne mogu biti izabrana dva člana iz istog grada (saveza). Nakon izbora članova Odbora za proteste, Vrhovni sudija je dužan izabrati i tri zamjenska člana koji će mjenjati prvoizabrane članove u sljedećim situacijama:
Ukoliko dođe do konflikta interesa gdje je jedan član Odbora za proteste iz istog kluba (grada, saveza) ili je u krvnoj ili rodbinskoj vezi sa bilo kojom stranom koja je uključena u protest uključujući sve članove Sudijskog zbora koji su također uključeni u prostest.
8. Vođenje procesa, provjeravanja opravdanosti protesta
Član odbora koji je primio protest dužan je da sazove Odbor za proteste. Sazvani Odbor za proteste će odmah pristupiti ispitivanju i istraživanju koje smatraju neophodnim u svrhu dokazivanja ispravnosti procesa.
Sva tri člana odbora su dužna izjasniti se o opravdanosti protesta. Uzdržani glasovi nisu prihvatljivi.
9. Odbijanje protesta
Ukoliko se protest smatra neopravdanim Odbor za proteste će imenovati jednog člana koji je dužan da obavjesti podnosioca protesta da je protest odbijen te označi originalni dokument sa ODBIJEN. Dokument potpisuju sva tri člana odbora. Uplaćeni depozit se ne vraća uplatiocu.
10. Prihvatanje protesta
Ukoliko je protest prihvaćen Odbor za proteste će u dogovoru sa delegatom (organizacionom komisijom) i sudijskom komisijom poduzeti potrebne mjere kako bi ispravili grešku.
- Poništenje prethodne odluke koja nije u skladu sa pravilnikom
- Poništenje rezultata koji je uticao na meč od prethodnog poena do incidenta
- Ponavljanje mečeva na koje je incident uticao
- Dati preporuke Sudijskoj komisiji za sudije koje su učestvovale u incidentu u svrhu sankcija ili pojašnjenja greške.
Odgovornost je odbora za proteste da sprječava i pravilno prosuđuje aktivnosti koje bi ometale odvijanje takmičenja u skladu sa pravilima. Revizija događaja u cilju eliminisanja grešaka je zadnje sredstvo da se osigura fer i korektno rješenje. Odbor za proteste će imenovati jednog člana koji će obavjestiti stranku koja je uložila protest da je protest prihvaćen. Nakon toga će originalni dokument označiti sa PRIHVAĆEN i dati na potpisivanje članovima Odbora. Potpisani dokument se dostavlja delegatu takmičenja, a uplaćeni depozit se vraća podnosiocu protesta.
11. Propisanim načinom Odbor za proteste će obraditi izvještaj u kojem će opisati, navesti razloge zašto je protest prihvaćen ili odbijen. Izvještaj mora biti potpisan od sva tri člana Odbora za proteste i dostavljen Generalnom sekretaru.
12. Pravosnažnosti i ograničenja
Odluka Odbora za proteste je konačna. Može je poništiti samo Upravni odbor Saveza.
Odbor za proteste ne može odrediti sankcije i kazne. Njegova funkcija je da presudi o opravdanosti protesta i podstakne sudijsku komisiju i delegata (organizaciona komisija) da isprave sudijske odluke (procedure) koje su u suprotnosti sa pravilima.
NAPOMENA: Odredbe ovog člana su prilagođene organizaciji takmičenja u BiH.


POJAŠNJENJE
1. Protest mora sadržavati ime takmičara, sudije koje su vodile meč i precizne detalje zbog čega se protestuje. Ne prihvataju se protesti koji se podnose zbog primjene pravila. Teret dokazivanja opravdanosti protesta leži na podnosiocu.
2. Protest razmatra Odbor za proteste, uzimajući u obzir sve dokaze koji su dostavljeni kao podrška i dokaz opravdanosti protesta. Odbor može pregledati i službene video snimke i uzeti izjave od službenih lica kako bi se što kvalitetnije ispitala opravdanost protesta.
3. Ako Odbor donese odluku da je protest opravdan, preduzimaju se odgovarajuće mjere. Dodatno se o protestu prosuđuje i donosi potrebna odluka kako bi se na narednim takmičenjima izbjeglo ponavljanje. Uplaćeni depozit se vraća.
4. Ukoliko Odbor za proteste donese odluku da je protest neopravdan, depozit se zadržava u korist Saveza.
5. Podnošenje službenog protesta ne odlaže nastavak takmičenja, bez obzira na konačnu odluku Odbora za proteste. Odgovornost kontrolora borbe je da osigura održavanje mečeva u skladu sa pravilima takmičenja.
6. U slučaju administrativne greške za vrijeme trajanja borbe, trener može direktno obavjestiti Tatami menadžera. Tatami menadžer obavještava glavnog sudiju.


ČLAN 12: PRAVA I OBAVEZE
VRHOVNI SUDIJA
Prava i obaveze Vrhovnog sudije su sljedeće:
1. Da obezbjedi pravilne pripreme za svaki turnir u dogovoru sa Organizacionim komitetom turnira, u vezi pripremanja borilišta, obezbjeđenja i kontrole takmičenja, sigurnosnih mjera na takmičenju itd.
2. Da odredi i rasporedi Tatami menadžera kako bi oni mogli izvršiti svoje obaveze u skladu sa ovim Pravilima.
3. Da nadgleda i koordinira rad svih sudija na borilištima
4. Da izvrši potrebne zamjene službenih lica, kada se za to ukaže potreba
5. Da donese konačnu presudu u slučaju da se pojavi problem tehničke prirode za vrijeme takmičenja za koji ne postoji objašnjenje u Pravilima


TATAMI MENADŽER
Prava i obaveze Tatami menadžera su sljedeće:
1. Da delegira i odredi glavnog i pomoćne sudije za sve mečeve na borilištu i da ih kontroliše
2. Da nadgleda rad glavnih i pomoćnih sudija na borilištu i obezbjedi primjenu ovih pravila.
3. Da naloži glavnom sudiji da zaustavi meč kada kontrolor borbe signalizira kršenje pravila takmičenja.
4. Da Vrhovnom sudiji pripremi pisani izvještaj o izvršenju, i da pruži preporuke ako ih ima za svako službeno lice pod njegovom kontrolom.


GLAVNI SUDIJA (REFEREE)
Prava Glavnog sudije u borilištu (REFEREE) su sljedeća:
1. Glavni sudija (REFEREE) ima pravo da rukovodi mečom, uključujući objavljivanje početka, prekida ili kraja meča.
2. Da dodijeli poene na odluke pomoćnih sudija
3. Da zaustavi meč kada smatra da je postignut poen, napravljen prekršaj ili ugrožena bezbjednost takmičara.
4. Da u situacijama kada je to opravdano i u skladu sa pravilima traži preispitivanje odluke pomoćnih sudija i da na osnovu promijenjenog mišljenja pomoćnih sudija dosudi upozorenje ili kaznu.
5. Da objasni Tatami menadžeru, Vrhovnom sudiji ili Odboru ta proteste, ukoliko je potrebno na osnovu čega je donio odluku.
6. Da izrekne i objavi kazne i opomene.
7. Da razmotri mišljenje pomoćnih sudija i donese odluku.
8. Da objavi i započne dodatnu borbu kada je to potrebno u ekipnim mečevima.
9. Da vodi glasanje pomoćnih sudija i da glasa zajedno sa njima (HANTEI) i proglasi rezultata.
10. Da riješi neriješeni rezultat
11. Da proglašava pobjednika
12. Ovlaštenja Glavnog sudije se ne odnose samo na borilište, nego i na pripadajući prostor oko borilišta.
13. Glavni sudija izriče sve komande i vrši objave.


POMOĆNE SUDIJE (JUDGES)
Prava moćnog sudije (JUDGE) su:
1. Da signalizira poene, upozorenja i kazne,
2. Da koristi pravo glasa kod donošenja odluka
Pomoćni sudija pažljivo posmatra akcije takmičara i signalizira glavnom sudiji u sljedećim slučajevima:
a) Kada uoči poen
b) Kada takmičar učini zabranjenu radnju ili izvede zabranjenu tehniku
c) Kada primjeti povredu ili bolest takmičara
d) Kada jedan ili oba takmičara izađu van borilišta
e) U drugim slučajevima kada smatra potrebnim upozoriti Glavnog sudiju


KONTROLOR BORBE (KANSA)

Kontrolor borbe (KANSA) pomaže Tatami menadžeru u kontroli primjene pravila u toku borbe. Ako odluka Glavnog ili pomoćnog sudije nije u skladu sa pravilima takmičenja, kontrolor borbe odmah podiže crvenu zastavicu i daje znak zvukom pištaljke. Tatami menadžer traži od glavnog sudije da zaustavi borbu i ispravi nepravilnost.
Zapisnik sa meča postaje zvaničan tek nakon potpisa kontrolora borbe.
Prije početka svakog meča ili borbe kontrolor borbe će prekontrolisati da li takmičari nose obaveznu, odobrenu opremu.


KONTROLOR REZULTATA
Kontrolor rezultata vodi zapisnik odvojeno od službenog zapisničara i povremeno kontroliše aktivnosti mjerioca vremena i zapisničara.


POJAŠNJENJE
1. Kada dva ili više pomoćnih sudija pokažu isti signal ili pokaže poen za jednog od takmičara, glavni sudija zaustavlja borbu i proglašava odluku. Ako glavni sudija ne zaustavi borbu, kontrolor borbe podiže crvenu zastavicu i zvukom pištaljke daje znak da se borba zaustavi.
2. Kada dva ili više pomoćnih sudija daju isti signal ili pokažu poen za jednog od takmičara, glavni sudija mora zaustaviti borbu i objaviti odluku koju su donijele pomoćne sudije.
Glavni sudija ima pravo glasa samo kod neriješenih odluka pomoćnih sudija (npr. dvojica pomoćnih sudija imaju suprotno mišljenje od druge dvojice). Glavni sudija ima pravo glasa i kod izjašnjavanja nakon borbe koja je završena jednakim brojem poena ili bez poena.
Pomoćne sudije pokazuju svoja mišljenja za poen, opomenu ili kaznu prije nego što Glavni sudija zaustavi borbu. Glavni sudija mora zaustaviti borbu ukoliko dvojica ili više pomoćnih sudija signaliziraju poen, upozorenje ili kaznu istom takmičaru. Pomoćne sudije zadržavaju zastavicu, odnosno pokazuju svoje mišljenje dok Glavni sudija ne proglasi konačnu odluku.
Glavni sudija može da zaustavi borbu i prije nego što pomoćne sudije signaliziraju poen, upozorenje ili kaznu, ali mora sačekati mišljenje pomoćnih sudija prije nego što objavi odluku.
U slučaju kada pomoćne sudije signaliziraju poen, a Glavni sudija smatra da je prejak kontakt on može tražiti propisanim znakom da pomoćne sudije preispitaju svoje mišljenje.
3. Kada Glavni sudija odluči da zaustavi borbu iz bilo kojeg razloga ili kada dva ili više pomoćnih sudija pokažu isti signal, uzvikne YAME istovremeno dajući znak rukom. Pomoćne sudije će pokazati svoje miešljenje, a Glavni sudija će u skladu sa pravilima objaviti odluku donijetu na osnovu mišljenja dva ili više pomoćnih sudija.
4. U slučaju kada oba takmičara naprave poen, dobiju upozorenje ili kaznu, a koju su tražili dva ili više pomoćnih sudija, poen, upozorenje ili kazna će biti dodijeljen obojici takmičara.
5. Ukoliko jedan takmičar po mišljenju pomoćnih sudija poentira ili zasluži upozorenje ili kaznu, a koji je različito vrednovan od pomoćnih sudija, niži nivo poena, upozorenja ili kazne će se primijeniti ukoliko nema potrebne većine za jedan isti nivo poena, upozorenja ili kazne.
6. Ukoliko postoji većina ali su različita mišljenja pomoćnih sudija za isti nivo poena, upozorenja ili kazne, uvažit će se mišljenje većine kod dodjeljivanja nižeg nivoa poena, upozorenja ili kazne.
7. Kod HANTEI pomoćne sudije (4) i Glavni sudija imaju jednako pravo glasa.
8. Uloga Kontrolora borbe je da osigura vođenje meča ili borbe u skladu sa pravilima takmičenja. On nije tu kao dodatni sudija. On ne glasa, niti ima ikakvu važnost u suđenju, kao npr. da li je poen važeći ili ne, da li se dogodio izlazak itd. Njegova isključiva odgovornost je bezana za poštivanje pravila.
9. U slučaju da Glavni sudija nije čuo znak za kraj borbe, kontrlor mjerioca vremena i poena ga upozorava pištaljkom.
10. Kada je potrebno pojasniti osnovu za suđenje, nakon meča sudije mogu razgovarati sa Tatami menadžerom, Vrhovnim sudijom ili Odborom za proteste. Oni nisu dužni davati pojašnjenja nikom drugom.


ČLAN 13: POČETAK, PREKID I ZAVRŠETAK MEČA
1. Termini i gestikulacije koje Glavni i pomoćne sudije koriste u vođenju meča posebno su dati u PRILOGU 1 i 2.
2. Glavni i pomoćne sudije zauzimaju propisane položaje. Nakon pozdrava takmičara, Glavni sudija objavljuje „SHOBU HAJIME“ i borba počinje.
3. Glavni sudija zaustavlja borbu uzvikujući „YAME“. Kada je potrebno, sudija zahtjeva od takmičara da se vrate na polazne linije (MOTO NO ICHI).
4. Sudija se vraća na svoje mjesto, a pomoćne sudije propisanim gestom izražavaju svoje mišljenje. U slučaju da se dodjeljuje poen, sudija imenuje takmičara (AKA ili AO), poentirajuću zonu, a zatim dodjeljuje odgovarajući poen koristeći propisane geste. Glavni sudija ponovo počinje borbu izgovarajući „TSUZUKETE HAJIME“.
5. Kada takmičar za vrijeme borbe ostvari razliku od osam poena, Glavni sudija uzvikuje „YAME“ i naređuje takmičarima da se vrate na polazne linije. Pobjednik se određuje i pokazuje tako što Glavni sudija podigne ruku na stranu pobjednika i objavi „AO (AKA) NO KACHI“. Time je borba završena.
6. Kada je vrijeme isteklo, takmičar koji ima više poena proglašava se pobjednikom. Glavni sudija ga identifikuje tako što podigne ruku na stranu pobjednika i objavi „AO (AKA) NO KACHI“. Time je borba završena.
7. U slučaju neriješenog rezultata na kraju borbe Sudijski zbor (Glavni i četiri pomoćne sudije) odluku o pobjedniku donose izjašnjavanjem (HANTEI).
8. Kada se suoči sa sljedećim situacijama , glavni sudija objavljuje „YAME“ čime prekida borbu.
a) Kada se jedan ili oba takmičara nalaze izvan borilišta
b) Kada želi narediti takmičarima da poprave kimono ili zaštitnu opremu
c) Kada takmičar prekrši pravila
d) Kada smatra da jedan ili oba takmičara ne mogu nastaviti borbu zbog povrede, bolesti ili drugih razloga, uzimajući u obzir mišljenje službenog ljekara. Glavni sudija odlučuje da li će borba biti nastavljena.
e) Kada takmičar drži protivnika i ne izvodi odmah tehniku ili bacanje u vremenu od 2 sekunde.
f) Kada su jedan ili oba takmičara pala ili bačena bez izvođenja efikasne tehnike u vremenu od 2 sekunde
g) Kada se takmičari guraju ili su u klinču bez pokušaja bacanja ili poentiranja u toku 2 sekunde
h) Kada takmičari naslone grudi na grudi bez pokušaja poentiranja ili bacanja u toku 2 sekunde
i) Kada oba takmičara padnu ili pokušaju da bace jedan drugog, počnu hrvanje
j) Kada je napravljen poen ili prekršaj uočen od dva ili više pomoćnih sudija za istog takmičara
k) Kada je po njegovom mišljenju napravljen poen ili učinjen prekršaj ili kada situacija to zahtjeva iz sigurnosnih razloga
l) Kada to traži Tatami menadžer


POJAŠNJENJE
1. Prije početka borbe, Glavni sudija poziva takmičare da dođu na svoje polazne linije. Ukoliko takmičar krene prije vremena, mora biti vraćen nazad. Takmičari se moraju u skladu sa propisima pozdraviti (nakloniti) jedan drugom. Brz naklon je neučtiv i nedovoljan. Ukoliko se takmičari nisu naklonili jedan drugom Glavni sudija može propisanim gestom od njih tražiti da to urade. (Pokretom podlakticama kao što je prikazano u PRILOGU 2 ovih pravila.)
2. Kada nastavlja borbu, Glavni sudija treba provjeriti da li su oba takmičara na svojim linijama i da li su smireni. Takmičari koji skakuću ili se vrpolje moraju biti umireni prije ponovnog početka borbe. Glavni sudija mora nastaviti borbu bez odugovlačenja.
3. Takmičari će se pokloniti jedan drugom na početku i na kraju borbe.

ČLAN 14: PROMJENE
Samo WKF Komisija za sport potvrđena od WKF Izvršnog odbora može mijenjati i prilagođavati ova Pravila.

KATA PRAVILA


ČLAN 1: BORILIŠTE
1. Površina borilišta mora biti ravna i bez prepreka.
2. Minimalna veličina borilišta mora biti takva da omogući nesmetano izvođenje kata.


POJAŠNJENJE
1. Za pravilno izvođenje kata zahtjeva se stabilna i glatka površina. Uobičajeno borilište za borbe je odgovarajuće.


ČLAN 2: SLUŽBENA ODJEĆA
1. Takmičari i sudije moraju nositi službene uniforme, kako je određeno u članu 2. Pravila takmičenja.
2. Nepoštivanje pravila od strane bilo koga povlači za sobom diskvalifikaciju.


POJAŠNJENJE
1. Nije dozvoljen nastup bez gornjeg dijela kimona.
2. Takmičar koji izađe na borilište nepropisno obučen dobija minutu vremena da otkloni nedostatke.


ČLAN 3: ORGANIZACIJA TAKMIČENJA
1. Takmičenje u katama može biti ekipno i pojedinačno. U ekipnim mečevima nastupaju po tri takmičara u ekipi. Svaka ekipa je isključivo muška ili isključivo ženska. Individualno takmičenje se sastoji od pojedinačnog izvođenja kata, posebno muška i posebno ženska grupa.
2. Primjenjuje se sistem eliminacije sa repasažom.
3. Takmičari moraju izvesti obaveznu „SHITEI“ katu i katu po izboru „TOKUI“. Kate se moraju izvoditi u skladu sa školama karatea priznatim od WKF, zasnovanim na GOJU, SHITO, SHOTO i WADO sistemima.
Spisak obaveznih (SHITEI) kata je dat u PRILOGU 7, a spisak dozvoljenih (TOKUI) kata u PRILOGU 8.
4. Pri izvođenju obaveznih (SHITEI) kata, promjene izabrane kate nisu dozvoljene .
5. Pri izvođenju odobrenih (TOKUI) kata, takmičar bira katu sa liste odobrenih kata (PRILOG 8). Promjene uvježbane u takmičarevoj školi su dozvoljene.
6. Takmičar prijavljuje svoj izbor kate zapisničaru za zapisničkim stolom prije početka kola (runde, kruga).
7. Takmičar u svakom kolu mora izvesti različitu katu. Jednom izvedena kata ne može biti ponovljena.
8. Takmičari u repasažu mogu izvoditi SHITEI ili TOKUI katu u skladu sa stavom 7. ovog člana.
9. U borbama za medalje ekipnog kata takmičenja, timovi mogu izvesti katu po izboru sa spiska odobrenih TOKUI kata (PRILOG 8) na uobičajen način. Oni će izvesti demonstraciju upotrebe tehnika (BUNKAI) kate. Propisano vrijeme za BUNKAI demonstraciju je 5 minuta. Mjerenje vremena počinje kada se članovi tima poklone nakon izvođenja KATE, a završava se kada se takmičari poklone nakon izvedenog BUNKAI. Tim koji prekorači vrijeme od 5 minuta bit će diskvalifikovan. Upotreba tradicionalnog oružja, kao i pomoćnog pribora, nakita nije dozvoljeno.


POJAŠNJENJE
1. Broj i tip potrebnih kata zavisi od broja takmičara odnosno timova kao što je prikazano u tabeli:


ČLAN 4: SUDIJSKI ZBOR
1. Sudijski zbor od pet sudija za svaki meč određuje Vrhovni sudija ili Kontrolor borilišta.
2. Sudije ne smije biti iste nacionalnosti kao takmičari (iz države, grada, ili kluba iz kojeg su takmičari).
3. U cilju lakšeg vođenja takmičenja, Sudijskom zboru se dodaju zapisničar spiker (najavljivač).


POJAŠNJENJE
1. Glavni sudija će sjediti na centralnoj poziciji uz borilište licem prema takmičarima. Ostale sudije (4 sjedit će na uglovima borilišta).
2. Sve sudije imaju crvenu i plavu zastavicu ili elektronsku tastaturu za bodovanje povezanu sa terminalnom.


ČLAN 5: KRITERIJI ZA ODLUKU
1. Kata se mora izvesti takmičarski i mora izražavati potpuno razumjevanje principa koje sadrži.
Kod procjene izvođenja kate, takmičara ili tima, sudije će obratiti pažnju na:
a) Stvarnu demonstraciju principa i značenja kate
b) Potpuno razumjevanje tehnika i smisla (BUNKAI)
c) Pravovremenost, ritam, brzinu, ravnotežu i žarište snage (KIME)
d) Korektno i pravilno disanje kao pomoć za KIME
e) Korektno usmjerenje pažnje (CHAKUGAN) i koncentraciju
f) Korektnost izvođenja stavova (DACHI) i pravilnu napetost u nogama, sa stopalima potpuno oslonjenim na pod.
g) Propisanu napetost stomaka (HARA) bez podizanja i spuštanja kukova u toku kretanja
h) Korektnu formu (KIHON) stila koji se demonstrira
i) Izvođenje se također treba procijeniti s obzirom na druge razumne elemente, kao što je komplikovanost izvođenja kate i dr.
j) U ekipnom takmičenju sinhronizaciju bez davanja vanjskih znakova
Davanje uočljivih znakova za početak i u toku kate smatra se dodatnim elementima.
2. Takmičar koji u izvođenju izmjeni SHITEI katu bit će diskvalifikovan.
3. Takmičar kojem se dogodi da stane za vrijeme izvođenja kate, ili koji izvede različitu katu od prijavljene bit će diskvalifikovan.
4. Takmičar koji izvede katu koja nije predviđena ovim pravilima ili ponovi izvođenje već izvedene kate bit će diskvalifikovan.


POJAŠNJENJE
1. Kata nije ples niti teatralno izvođenje. Mora se držati tradicionalnih vrijednosti i principa. Mora biti u granicama realne borbe i prikazati koncentraciju, moć i snagu udarca. Mora demonstrirati čvrstoću, snagu i brzinu, kao i sklad, ritam i ravnotežu.
2. U ekipnom takmičenju članovi tima moraju katu početi licem okrenutim svi u istom pravcu, prema Glavnom sudiji.
3. Članovi tima moraju prikazati sposobnost u izvođenju kate s obzirom na sve aspekte, kao i sinhronizaciju.
4. Komande za početak i kraj izvođenja, udaranje stopalima o pod, udaranje po grudima, kimonu ili rukama i prenaglašeni izdisaji primjeri su vanjskih znakova i sudije ih trebaju uzeti u obzir kada donose odluku.
5. Odgovornost za prijavljivanje kate službenom zapisničaru za zapisničkim stolom prije svakog kola snosi takmičar ili njegov trener.


ČLAN 6: VOĐENJE TAKMIČENJA
1. Na početku svakog kola (runde), dva takmičara kada čuju svoje ime izlaze na liniju borilišta licem okrenutim prema Glavnom sudiji. Prvoprozvani takmičar nosi crveni pojas (AKA), a drugi takmičar nosi plavi pojas (AO). Nakon što se naklone Sudijskom zboru, AO odlazi sa borilišta. AKA odlazi na startnu poziciju, jasno objavljuje ime kate koju će izvesti i počinje izvođenje. Nakon izvedene kate, AKA napušta borilište i čeka da AO izvede svoju katu. Nakon što je katu izveo i AO, ova takmičara se vraćaju na liniju borilišta i čekaju odluku Sudijskog zbora.
2. Ukoliko kata nije u skladu sa pravilima ili je neregularna iz nekog drugog razloga, Glavni sudija može pozvati ostale sudije i tražiti njihovo mišljenje u cilju donošenja odluke.
3. Ako je takmičar diskvalifikovan, Glavni sudija to objavljuje zastavicama, istim znakom kao TORIMASEN u borbi.
4. Nakon izvođenja obje kate, takmičari izlaze na liniju borilišta. Glavni sudija traži izjašnjenje pištaljkom, dvotonskim znakom na što će sve pomoćne sudije istovremeno pokazati svoje mišljenje.
5. Odluka će biti AKA ili AO, neriješen rezultat nije moguć. Takmičar za kojeg se izjasni više sudija bit će proglašen pobjednikom.
6. Takmičari će se pokloniti jedan drugom, zatim Sudijskom zboru i napustiti borilište.


POJAŠNJENJE
1. Polazna tačka za izvođenje tačke je unutar borilišta.
2. U slučaju kada se koriste zastavice Glavni sudija poziva pomoćne sudije za izjašnjenje HANTEI dvotonskim znakom pištaljke. Pomoćne sudije će istovremeno podići zastavice. Nakon što ostavi dovoljno vremena za brojanje zastavica (oko 5 sekundi) Glavni sudija će kratkim znakom pištaljke dati znak da pomoćne sudije spuste zastavice.
3. Ukoliko takmičar nema protivnika ili protivnik ne izađe na borilište KIKEN, takmičar će biti proglašen pobjednikom bez izvođenja kate. Katu koju je prijavio za nastup u tom kolu praktično nije izvodio, pa istu može prijaviti za naredno kolo.

PRILOG 1: TERMINOLOGIJA


PRILOG 2: GESTE I SIGNALIZACIJA ZASTAVICAMAPRILOG 3: OPERATIVNE SMJERNICE ZA GLAVNE I POMOĆNE SUDIJE
Ovaj dodatak je pomoć glavnim i pomoćnim sudijama, kada možda, nema očigledne orijentacije u Pravilima odnosno Objašnjenjima.


PREJAK KONTAKT NAKON POENA
Kada takmičar izvede poentirajuću tehniku, nakon koga slijedi druga koja pravi prejak kontakt Sudijski zbor neće dodijeliti poen nego upozorenje ili kaznu iz Kategorije 1 (ukoliko nije greška protivnika).


PREJAK KONTAKT I PREUVELIČAVANJA
Karate je borilački sport i od takmičara se očekuju visoki standardi korektnog ponašanja. Neprihvatljivo je da takmičar zbog lakog kontakta trlja lice, hoda u krug, tetura, presavija se, izvadi ili ispljune svoju zaštitnu gumu ili pretvarajući se na drugi način pokuša od sudija iznuditi veću kaznu za protivnika. Takvo ponašanje je prevara i ponižavajuća za naš sport. To treba biti oštro kažnjeno.
Kada je po procjeni sudija izvedena kontrolisana tehnika koja zadovoljava svih šest kriterija a takmičar folira da je prejako udaren, takmičaru koji je poentirao dosudit će se poen a njegovom protivniku kazna. Sudije trebaju imati na umu da je za foliranje i preuveličavanje povrede moguće dosuditi SHIKAKU.
Puno komplikovanija situacija je kada je takmičar zaista dobio jak udarac padne na tatami (ponekad ustane da bi zaustavio mjerenje vremena 10 sekundi) i ponovo padne. Glavni i pomoćne sudije moraju imati na umu da udarac nogom u glavu vrijedi 3 poena, što je često razlog da takmičari za pobjedničke medalje dobijaju novčane nagrade foliraju i preuveličavaju povrede u cilju kažnjavanja protivnika, a njihove pobjede. Time je naša obaveza da zaustavimo nepošteno i nekorektno ponašanje takmičara još veća. Veoma je važno da ovo razumijete i da primjenjujete odgovarajuća upozorenja i kazne.


MUBOBI
MUBOBI je upozorenje ili kazna koja se dodjeljuje takmičaru koji je udaren ili povrijeđen svojom greškom odnosno nemarom. Ovo može biti prouzrokovano okretanjem leđa protivniku, drugim napadima ne obazirući se na mogućnost protivnikovog protivnapada, prekid borbe prije „YAME“, gubitak koncentracije, neblokiranje ili neizbjegavanje protivnikovog napada.
Objašnjenje iz člana 8. Stav 16 pojašnjava kada takmičar prekršilac, bude udaren ili povrijeđen svojom greškom, glavni sudija će mu dosuditi „MUBOBI“ upozorenje ili kaznu iz Kategorije 2 i odbiti da dosudi upozorenje ili kaznu protivniku.
Takmičar koji je udaren, povrijeđen vlastitom greškom i preuveličava povredu u cilju obmanjivanja Sudijskog zbora, može pored upozorenja ili kazne „MUBOBI“ dobiti i kaznu za preuveličavanje povrede jer su napravljena dva prekršaja. Treba imati na umu da nema situacija u kojima se može dosuditi poen za tehnike koje su nekontrolisane, odnosno prave jak kontakt.


ZANSHIN
ZANSHIN je opisan kao stanje stalne napetosti, u kojoj takmičar održava potpunu koncentraciju, opažanje i svjesnost protivnikovih mogućnosti kontra napada. ZANSHIN je stanje koje podrazumjeva da je takmičar pun pažnje okrenut licem prema protivniku prije, za vrijeme i nakon izvođenja napada. Neki takmičari će nakon napada djelimično okrenuti glavu od protivnika, ali još uvijek ga posmatrajući spremni za nastavak akcije. Sudijski zbor treba da uočava razliku između ovog stanja, kada je takmičar spreman za nastavak borbe i stanja kada je takmičar dekoncentrisan, spustio ruke, i kao posljedica toga prestao se boriti.


HVATANJE CHUDAN GERIJA
Ukoliko takmičar izvede CHUDAN GERI u bilo koju poentirajuću zonu i koji zadovoljava svih šest kriterija za poen, a protivnik mu uhvati nogu, sudije trebaju dosuditi poen.
Teoretski gledano u realnoj borbi udarac nogom izveden snažno, onesposobljava protivnika i stoga noga neće biti ni uhvaćena. Odgovarajuća kontrola tehnike, izvedena u poentirajuću zonu i zadovoljavanje svih šest kriterija su odlučujući faktori da li će za neku tehniku biti dodijeljen poen ili ne.


BACANJE I POVREDE
I kod dozvoljenih bacanja obavezno je držanje protivnika za sve vrijeme izvođenja tehnike bacanja. Obaveza trenera je da svoje takmičare obuče i u tehnikama padova, kako bi izbjegli povrjeđivanje prilikom pada.
Takmičar koji pokuša izvesti tehniku bacanja mora to izvesti pod uslovima iz objašnjenja član 6. Stav 1. i član 8. Stav 10.
Ako takmičar baca protivnika u skladu sa odredbama ovog Pravilnika a povreda rezultira kao propust njegovog protivnika onda je to odgovornost povrijeđenog takmičara i takmičar koji je izvršio bacanje neće biti kažnjen.
Potencijalno opasna situacija je kada takmičar zgrabi obje noge protivnika i baci ga na leđa ili kada se sagne, uhvati protivnika podigne ga i baci. Budući da je kod ovakvih bacanja teško osigurati siguran pad ovakva i sva druga opasna bacanja i pokušaji bacanja spadaju u Kategoriju 1 kazni. Sva bacanja kod kojih je teško osigurati siguran pad mogu se smatrati zabranjenim. Član 8. Stav 10. jasno kaže da: protivnik zbog bezbjednog pada mora biti držan za sve vrijeme izvođenja tehnike bacanja. Samo tako izvedena bacanja smatraju se sigurnim.
Treba imati na umu da je i kod dozvoljenih tehnika bacanja odlučujući faktor nači na koji je tehnika izvedena.


POENTIRANJE NAD TAKMIČAREM KOJI JE PAO
Kada je takmičar bačen ili počišćen protivnik poentira nad njim kada je njegov torzo (gornji dio tijela ili trup) na tatamiju. U tom slučaju dodijelit će mu se IPPON.
Ako takmičar izvede poentirajuću tehniku nad protivnikom koji pada sudije će uzeti u obzir smjer padanja i distancu u kojoj je izvedena tehnika. Ukoliko je distanca prevelika za poentiranje neće se dodijelit poen.
Ako takmičarev gornji dio tijela nije na tatamiju za vrijeme izvođenja efektivne poentirajuće tehnike, dodijelit će se poen u skladu sa odredbama člana 6. Također poeni se dodjeljuju kada takmičar poentira nad takmičarem koji pada, sjedi, kleči, ili je u skoku i u svim drugim situacijama kada torzo nije na tatamiju.
Poeni:
1. Nožni udarac u glavu, 3 poena (IPPON)
2. Nožni udarac u tijelo, 2 poena (WAZA – ARI)
3. Tsuki i Uchi tehnike u poentirajuće zone, 1 poen (YUKO)


PROCEDURA IZJAŠNJAVANJA
Kada glavni sudija odluči da zaustavi borbu uzvikne YAME istovremeno dajući znak rukom. Kada se Glavni sudija vrati na svoju polaznu poziciju pomoćne sudije će propisanim signalom pokazati svoje mišljenje na osnovu kojih će Glavni sudija donijeti konačnu odluku. S obzirom da je Glavni sudija jedini koji se može kretati po borilištu, direktno prići takmičarima, razgovarati sa ljekarom, pomoćne sudije moraju pažljivo posmatrati šta im Glavni sudija saopštava prije nego što pokažu svoje konačno mišljenje jer ponovno izjašnjavanje nije moguće.
U situacijama kada postoji više od jednog razloga za zaustavljenje borbe Glavni sudija će pojasniti sve razloge. Na primjer: kada postoji poen za jednog od takmičara i kontakt drugog ili ako postoji MUBOBI i preuveličavanje povrede istog takmičara.
UPOTREBA DVOSTRUKOG SIGNALA
Slike za signale pomoćnih sudija odnose se samo na pojedinačne signale. Da bi bilo jasnije, kada situacija traži da sudija upotrijebi obje ruke kako bi istovremeno pokazao poen za jednog takmičara a upozorenje ili kaznu za drugog, na primjer, pokaže poen za AO i istovremeno pokaže prekršaj za AKA.


JOGAI
Pomoćni sudija mora imati na umu da kod upozorenja za izlazak odgovarajućom zastavicom treba da kucka po podu.
Kada Glavni sudija zaustavi borbu i vrati se na svoju poziciju pomoćni sudija treba da pokaže prekršaj u Kategoriji 2 kazni.


UKAZIVANJE NA KRŠENJE PRAVILA
Za Kategoriju 1 prekršaja pomoćne sudije treba prvo da vrte odgovarajućom zastavicom a potom ukrštene zastavice pomaknu u svoju lijevu stranu za AKA postavljajući crvenu zastavicu kao prvu a na svoju desnu stranu za AO postavljajući plavu zastavicu kao prvu. Na ovaj način omogućuju Glavnom sudiji da jasno vidi koji je takmičar označen kao prekršilac.

PRILOG 4: ZNACI ZAPISNIČARA


PRILOG 5: RASPORED SUDIJA NA BORILIŠTU – BORBE

PRILOG 6: RASPORED SUDIJA NA BORILIŠTU – KATE

PRILOG 7: WKF SPISAK OBAVEZNIH KATA


PRILOG 8: WKF SPISAK ODOBRENIH KATA

PRILOG 9: KIMONO


 

Pitanja i odgovori

Odgovori na načešće postavljana pitanja

Koje su starosne granice za vežbanje karatea?
Da li je karate efikasna tehnika za samoodbranu?
Koja oprema je potrebna za početak vežbanja karatea?
Saznaj više »

Arhiva vijesti

Ovdje možete pronaći zadnje vijesti sa website-a

Sponzori

image

Zahvaljujemo se našim Sponzorima na svekolikoj pomoći bez koje uistinu ne bismo mogli uspjeti. Iako je doba velikih promjena, štednje i recesije, zaista ima malo dobrih ljudi koji ipak prepoznavaju i podupiru rad, želju za dobrobit sredine u kojoj živimo. Jedno Iskreno Hvala. Saznaj više »